MeYou Good Practices’ Manifesto (IT)

Il Manifesto per le buone pratiche nel campo della crisi climatica, dell’educazione alla pace e della nonviolenza, frutto del progetto Erasmus+ Mediterranean Youth versus Climate Crisis (progetto MeYou), intende tratteggia- re una cornice a misura di giovani nel campo della conoscenza, delle azioni e delle politiche capaci di rendere evidente lo stretto collegamento tra le […]

MeYou Good Practices’ Manifesto (GR)

Το Μανιφέστο για τις καλές πρακτικές στον τομέα της κλιματικής κρίσης, της εκπαίδευσης για την ειρήνη και τη μη βία,που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ Μεσογειακή Νεολαία ενάντια στην Κλιματική Κρίση (MeYou), έχει ωςστόχο να απεικονίσει ένα φιλικό προς τη νεολαία πλαίσιο γνώσεων, δράσεων, πολιτικών, ικανό να καταστήσει εμφανή τηστενή σχέση μεταξύ των προοπτικών της […]

MeYou Good Practices’ Manifesto (AL)

Manifesti për praktikat e mira në fushën e krizës klimatike, edukimit për paqen dhe jodhunës, i realizuar ngaprojekti Erasmus+ Rinia mesdhetare kundër krizës klimatike (MeYou), synon të përshkruajë një kuadër njohurish,veprimesh, politikash miqësore për të rinjtë, të aftë për të. duke bërë të dukshme lidhjen e ngushtë midis perspektivavetë ekologjisë dhe jodhunës në adresimin e […]

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto